Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetimiz

19 Nisan 2017 tarihli 30043 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Madde 2 de belirtildiği üzere;
  * Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeleri,
  * Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,
  * İşletmeler tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak TMGD’leri,
  * Gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeleri
  * 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesislerini kapsar.

TANZER GÜL TMGD olarak; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi almış yetkin kişilerce sizlere bu hizmeti sağlamaktayız.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetimiz
X