Sağlık Taraması Hizmetlerimiz

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ
OSGB’lerin iş yerlerine verdiği sağlık tarama hizmetlerinden birisinin de mobil sağlık uygulaması olduğu ifade edilebilir. Bu uygulamanın yapılabilmesi amacıyla mobil sağlık araçları ile belirli aralıklarla işyerlerine gidilerek bütün personelin gerekli sağlık taraması yapılmaktadır. Yapılan kan testleri, çekilen akciğer filmi, yapılan göz sağlığı taraması, hepatit, EKG, solunum testi, tetanos ve diğer aşılar gibi çeşitli sağlık taraması mobil sağlık hizmetlerine dahilinde verilen hizmetlerdir. Bunların yanı sıra karaciğer testi, idrar tahlili, işitme testi gibi hizmetler uygulama kapsamında verilmektedir. Mobil sağlık uygulaması düzenlenmiş olan sağlık kanunlarına göre eksiksiz olarak yerine getirilmelidir. Eksik yapıldığı takdirde cezai işlem uygulanır. Bu hizmet özel olarak üretilip dizayn edilmiş olan araçlar ile verilmektedir. Bu özel üretimli araçlar bünyesinde tarama cihazlarını bulundurur.

GEZİCİ İSG ARACI, MOBİL SAĞLIK HİZMETİ
29.04.2016 da Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan 2016/7 sayılı genelge ile bu gereklilik il sağlık müdürlüğünce izin verilen gezici İSG araçları ile yapılabilmektedir.
Çalışanların sağlıkları günümüzde yapılan yasalarla güvence altına alınmıştır. Çalışanların sağlık muayenelerinin ve taramalarının yapılması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yasal bir yükümlülük halini almıştır. Tüm çalışanların hastaneye gönderilemeyeceği durumlarda Mobil Sağlık Aracı ile işyerlerine gelen hekimlerle sağlık taramalarının yapılması sağlanır. Gezici İSG Hizmetleri işverenler için zamandan ve paradan kazanç sağlamaktadır.

Kurum içi çalışanların sağlık taramalarının işe başlama tarihinden itibaren kayıt altında tutulması ve periyodik olarak tekrarlanması kuruluş için bir zorunluluktur.
Sağlık taramalarının ve uygulamalarının zamanında yapılması, oluşacak problemleri önceden görmenizi ve gerekli önlemlerin alınması için zemin oluşturacaktır. Bunun yanısıra aracımız size uygun olan gün ve saatte gelip sağlık taramalarınızı hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu Madde 15 gereği işveren;
  * Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
  * Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır

1.İşe girişlerinde.
2.İş değişikliğinde.
3.İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4.İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
  * Çok Tehlikeli sınıflarda en az senede bir defa
  * Tehlikeli sınıflarda en az üç senede bir defa
  * Az Tehlikeli sınıflarda en az beş senede bir defa

Gezici Mobil Sağlık Aracı ile Verilen Hizmetler
  1.Röntgen Hizmetleri
  2.Endüstriyel Tarama İşitme Testi
  3.Solunum Fonksiyon Testi
  4.Kan testleri için numune alma

Alınan numunelerde basit hizmet laboratuvarımızda aşağıdaki tetkikler yapılmaktadır;
  1.Şerit veya tablet halinde reajenler ile otomatize olmayan idrar analizi
  2.Dışkıda gizli kan
  3.Kan glukozu (spesifik olarak ev kullanımı için onaylanmış glukoz izleme cihazlarıyla)
  4.Hemoglobin (otomatik olmayan tekniklerle veya doğrudan sonuç veren basit cihazlarla)
  5.Eritrosit sedimantasyon hızı (otomatize olmayan)
  6.Mikrohematokrit (otomatize olmayan)
  7.Gebelik testi (şerit veya kart test ile otomatize olmayan idrarda HCG)
  8.Tam kan sayımı
  9. Kanama zamanı tayini
  10.Periferik yayma
  11.Lökosit formül
  12.Kan grubu tayini
  13.Gaita mikroskopisi (amip, parazit incelemesi hariç)

Sağlık Taraması Hizmetlerimiz
X