Çevre Danışmanlığı Hizmetimiz

Çevre Görevlilerimiz, Çevre Danışmanlık Faaliyeti kapsamında aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirir.

  * https://ecbs.cevre.gov.tr adresinden firmanın kayıt edilmesi ve tesislerin sisteme girilmesini gerçekleştirir.
  * ÇED Gereklidir yazısının alınması
  * ÇED Muafiyet yazısının alınması
  * ÇED Kapsam Dışı Yazılarının Alınması
  * Gürültü Muafiyet Yazılarının Alınması
  * Emisyondan Muaftır Yazısının Alınması
  * Teknik Uygunluk Yazılarının Alınması
  * Emisyon Ölçümlerinin Koordine Edilmesi
  * Atık su Arıtma Tesisi Proje Onayı Muafiyet Yazısının alınması
  * Emisyon Baca Yüksekliklerinin Uygunluğunun Kontrol Edilmesi
  * Proses Özeti İş Akış Şeması Hazırlanması
  * Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıklar için İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması
  * Ticari Evrakların Kontrol Edilmesi ve Düzenlenmesi (Ticaret Sicil Gazetesi, Kapasite Raporu, Vergi Levhası vb.)
  * Tehlikeli Atıkların https://ecbs.cevre.gov.tr adresinden bildirim yapılması
  * Ambalaj Atıklarının Bildirim yapılması
  * Atık Yağların Bildiriminin Yapılması
  * Tıbbi Atıkların Bildiriminin Yapılması
  * Atık Sahasının Dizayn edilmesi ve koordinasyonun sağlanması
  * Atıkların lisanslı kuruluşlara verilmesi için koordine edilmesi
  * Çalışanların bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
  * Çevre tatbikatlarının yapılmasını sağlaması
  * Yıllık Tüm çevre mevzuatlarına göre iç denetimin yapılması
  * İl Çevre ve Bakanlık Denetimlerinde firmada bulunması
  * Atık su Deşarj ölçümlerinin yapılması için koordinasyon sağlaması
  * Bakanlık ve Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerinin isteyeceği bilgi ve belgeleri koordine etmesi
  * Fabrika gürültü seviyesinin en aza indirilmesi için gerekli izolasyon faaliyetleri için koordinasyon sağlaması

Çevre Danışmanlığı Hizmetimiz
X